Op de website treft u de gewijzigde versie van het Ondersteuningsplan 2014-2018 van het samenwerkingsverband PO Midden-Holland.

Inleiding
Op 17 juni 2016 heeft het algemeen bestuur het (voorgenomen) besluit genomen het ondersteuningsplan op enkele punten te wijzigen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het nieuwe hoofdstuk 13 van het ondersteuningsplan. Deze wijzigingen vervangen een aantal onderdelen uit het oorspronkelijke ondersteuningsplan.

Op 23 augustus 2016 heeft de OPR met de wijzigingen ingestemd, met dien verstande dat:

 • verplichtingen die worden aangegaan in relatie tot het ondersteuningsplan voor maximaal twee jaar zijn, en
 • na een jaar de wijzigingen van het ondersteuningsplan worden geëvalueerd, en de evaluatiepunten op korte termijn door het bestuur worden gedefinieerd.
 • Daarnaast zijn afspraken gemaakt tussen het SWV over de wijze van communicatie en de betrokkenheid van de OPR bij de komende evaluatie in 2017.

  De hoofdlijnen van de wijzigingen
  In het nieuwe hoofdstuk 13 van het ondersteuningsplan zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

  • Met ingang van 1 augustus 2016 ontvangen de aangesloten besturen naar rato van het aantal leerlingen per bestuur één bedrag voor zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning. Daarmee kunnen zij een hoog niveau aan ondersteuning bieden tot aan de verwijzing van een leerling naar het SBO of het SO. De aangesloten besturen kunnen binnen dit bedrag zelf keuzes maken als het gaat om de toedeling van middelen ten behoeve van de basisondersteuning op de school. De afspraken in het Ondersteuningsplan over de basisondersteuning gelden daarbij als absolute ondergrens. In de oude situatie bevonden de middelen voor extra ondersteuning zich op het niveau van het samenwerkingsverband, en konden schoolbesturen daarop aanspraak maken op basis van een aanvraag.
  • Tevens treedt per 1 augustus 2016 een stimuleringsregeling SBO/SO in werking. Deze heeft tot doel schoolbesturen te stimuleren leerlingen in het reguliere basisonderwijs resp. het speciaal basisonderwijs op te vangen, die in principe ook in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs zouden kunnen worden opgevangen.
  • Met ingang van 1 augustus 2016 is het totaal beschikbaar aantal uren expertise vanuit het speciaal onderwijs via een eenvoudig model als trekkingsrechten aan de schoolbesturen toegekend: elke school krijgt 12 uur, naar eigen bevinden in te zetten. Het resterende deel is naar rato van het aantal leerlingen verdeeld over de schoolbesturen. De inzet is vrij binnen de kaders van de het Ondersteuningsplan.
  • Tenslotte is aan de directeur-bestuurder een zgn. discretionaire bevoegdheid toegekend voor in situaties die vragen om directe interventie. Hierbij valt te denken aan gevallen van crisis of verhuizing waarbij (de reële kans op) thuiszitten ontstaat of waarbij een schoolbestuur redelijkerwijze niet aan zijn zorgplicht kan voldoen. Ook zijn situaties denkbaar waarbij plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs niet adequaat en/of binnen de wettelijke termijnen kan worden voorzien. Het gaat hier in principe om situaties die acute inzet van middelen vragen en waarbij een reëel risico van thuiszitten aan de orde is. Voor gevallen als deze kan een schoolbestuur een gemotiveerd beroep doen op het samenwerkingsverband om een tegemoetkoming in de kosten.

  Na 1 jaar zal het nieuwe beleid worden geëvalueerd. Voor 1 mei 2018 (ingangsdatum nieuwe Ondersteuningsplan) volgt opnieuw een evaluatie. Wanneer het nieuwe beleid ineffectief blijkt zal het worden heroverwogen. Vanaf augustus 2018 zal gewerkt worden vanuit een nieuw ondersteuningsplan.

  De schoolbesturen die de ondersteuningsmiddelen ontvangen leveren de door het samenwerkingsverband gevraagde gegevens jaarlijks en per kwartaal aan. Op het niveau van het samenwerkingsverband wordt gezorgd voor een totaaloverzicht.
  Over de vraag welke gegevens het betreft en de wijze van aanlevering zal het samenwerkingsverband de besturen zo spoedig mogelijk informeren.

  Een nadere beschrijving van het nieuwe beleid kunt u vinden in hoofdstuk 13 van het ondersteuningsplan.