/Nieuws/
­

Nieuwsbrief januari 2017

De eerste Nieuwsbrief van 2017 is uit.

Inhoud
1. het gewijzigde beoordelingskader met bijlage
2. het geen uitvoering geven aan de stimuleringsregeling sbo/so
3. het kwaliteitsonderzoek door de inspectie op 19 en2 4 januari a.s.
4. de inzet van de begeleiders passend onderwijs
5. de gecoördineerde inzet van de 1e deskundigen binnen het samenwerkingsverband
6. de ontwikkeling van kwaliteitszorg en verantwoording in het samenwerkingsverband

13/01/2017|

Gewijzigd ondersteuningsplan

Op de website treft u de gewijzigde versie van het Ondersteuningsplan 2014-2018 van het samenwerkingsverband PO Midden-Holland.

Inleiding
Op 17 juni 2016 heeft het algemeen bestuur het (voorgenomen) besluit genomen het ondersteuningsplan op enkele punten te wijzigen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het nieuwe hoofdstuk 13 van het ondersteuningsplan. Deze wijzigingen vervangen een aantal onderdelen uit het oorspronkelijke ondersteuningsplan.

Op 23 augustus 2016 heeft de OPR met de wijzigingen ingestemd, met dien verstande dat:

 • verplichtingen die worden aangegaan in relatie tot het ondersteuningsplan voor maximaal twee jaar zijn, en
 • na een jaar de wijzigingen van het ondersteuningsplan worden geëvalueerd, en de evaluatiepunten op korte termijn door het bestuur worden gedefinieerd.
 • Daarnaast zijn afspraken gemaakt tussen het SWV over de wijze van communicatie en de betrokkenheid van de OPR bij de komende evaluatie in 2017.

  De hoofdlijnen van de wijzigingen
  In het nieuwe hoofdstuk 13 van het ondersteuningsplan zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

  • Met ingang van 1 augustus 2016 ontvangen de aangesloten besturen naar rato van het aantal leerlingen per bestuur één bedrag voor zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning. Daarmee kunnen zij een hoog niveau aan ondersteuning bieden tot aan de verwijzing van een leerling naar het SBO of het SO. De aangesloten besturen kunnen binnen dit bedrag zelf keuzes maken als het gaat om de toedeling van middelen ten behoeve van de basisondersteuning op de school. De afspraken in het Ondersteuningsplan over de basisondersteuning gelden daarbij als absolute ondergrens. In de oude situatie bevonden de middelen voor extra ondersteuning zich op het niveau van het samenwerkingsverband, en konden schoolbesturen daarop aanspraak maken op basis van een aanvraag.
  • Tevens treedt per 1 augustus 2016 een stimuleringsregeling SBO/SO in werking. Deze heeft tot doel schoolbesturen te stimuleren leerlingen in het reguliere basisonderwijs resp. het speciaal basisonderwijs op te vangen, die in principe ook in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs zouden kunnen worden opgevangen.
  • Met ingang van 1 augustus 2016 is het totaal beschikbaar aantal uren expertise vanuit het speciaal onderwijs via een eenvoudig model als trekkingsrechten aan de schoolbesturen toegekend: elke school krijgt 12 uur, naar eigen bevinden in te zetten. Het resterende deel is naar rato van het aantal leerlingen verdeeld over de schoolbesturen. De inzet is vrij binnen de kaders van de het Ondersteuningsplan.
  • Tenslotte is aan de directeur-bestuurder een zgn. discretionaire bevoegdheid toegekend voor in situaties die vragen om directe interventie. Hierbij valt te denken aan gevallen van crisis of verhuizing waarbij (de reële kans op) thuiszitten ontstaat of waarbij een schoolbestuur redelijkerwijze niet aan zijn zorgplicht kan voldoen. Ook zijn situaties denkbaar waarbij plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs niet adequaat en/of binnen de wettelijke termijnen kan worden voorzien. Het gaat hier in principe om situaties die acute inzet van middelen vragen en waarbij een reëel risico van thuiszitten aan de orde is. Voor gevallen als deze kan een schoolbestuur een gemotiveerd beroep doen op het samenwerkingsverband om een tegemoetkoming in de kosten.

  Na 1 jaar zal het nieuwe beleid worden geëvalueerd. Voor 1 mei 2018 (ingangsdatum nieuwe Ondersteuningsplan) volgt opnieuw een evaluatie. Wanneer het nieuwe beleid ineffectief blijkt zal het worden heroverwogen. Vanaf augustus 2018 zal gewerkt worden vanuit een nieuw ondersteuningsplan.

  De schoolbesturen die de ondersteuningsmiddelen ontvangen leveren de door het samenwerkingsverband gevraagde gegevens jaarlijks en per kwartaal aan. Op het niveau van het samenwerkingsverband wordt gezorgd voor een totaaloverzicht.
  Over de vraag welke gegevens het betreft en de wijze van aanlevering zal het samenwerkingsverband de besturen zo spoedig mogelijk informeren.

  Een nadere beschrijving van het nieuwe beleid kunt u vinden in hoofdstuk 13 van het ondersteuningsplan.

29/09/2016|

Nieuwe directiesecretaresse Mariska van Reeuwijk

Na de zomer is Mariska van Reeuwijk bij het samenwerkingsverband in dienst getreden als directiesecretaresse. Samen met Petra van der Slikke, die zich al enige tijd tijdelijk inzet voor het samenwerkingsverband, is het secretariaat bereikbaar op maandag, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdag.

26/08/2016|

De data voor de Commissie TLV voor 2016/2017 zijn vastgesteld

De data voor de Commissiebijeenkomsten in het schooljaar 2016/2017 zijn als volgt vastgesteld.

Datum bijeenkomst Uiterste inleverdatum
vrij 23 sept 2016 vrij 9 sept 2016
vrij 4 nov 2016 vrij 14 okt 2016
vrij 9 dec 2016 vrij 25 nov 2016
vrij 27 jan 2017 vrij 14 jan 2017
don 13 apr 2017 vrij 31 maart 2017
vrij 16 juni 2017 vrij 2 juni 2017
27/06/2016|

Eerste Nieuwsbrief van 2016 verschenen

De eerste Nieuwsbrief van 2016 is uit.

Inhoud
1. Aanvraagprocedure TLV en extra ondersteuning verder vereenvoudigd
2. Groeidocument en Parnassys: ook dat kan het makkelijker maken. Meld je aan voor de workshop
3. Relevante richtlijnen Landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
4. BPO: 12 uur preventieve ondersteuning voor iedere school. SO-partners presenteren zich
5. Extra geld voor leerlingen uit oorlogsgebieden (nieuwkomers)

20/01/2016|

Hoe werkt het loket Begeleiding Passend Onderwijs?

Met ingang van dit schooljaar moeten uren Begeleiding passend onderwijs (BPO) (het voormalige AB-deel) bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd. De Nieuwsbrief 2015/1 van april 2015 ging hier al uitgebreid op in.

Toen is ook een loket aangekondigd waar de scholen snel en efficiënt een BPO’er
zouden kunnen vinden. Dat SO-loket (so-loket@stichtingklasse.nl) gaat vanaf heden (19 november 2015) van start. Hoe het werkt? Lees er alles over in de nieuwsbrief.

19/11/2015|

SO herindicatie richtlijn bekend

SO-scholen dienen voor die leerlingen die zijn toegelaten op basis van een REC-indicatie SO vóór 1 augustus 2016, indien dat nodig is, een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan te vragen bij het verantwoordelijke samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband PO Midden Holland heeft hiervoor een richtlijn vastgesteld.
Het samenwerkingsverband PO Midden Holland hanteert in haar richtlijn twee basisgedachten:

 • Bij herindicatie dient de SO-school af te wegen: is ook na 1 augustus 2016 deze school de passende plek voor deze leerling, gezien haar of zijn ondersteuningsbehoefte? Is verlenging passend? Of is terugplaatsing naar het regulier of speciaal basisonderwijs beter dan wel verplaatsing naar een andere SO-school?
 • De vraag naar terugplaatsing of verplaatsing moet alleen worden gesteld bij leerlingen bij wie dat werkelijk zinvol kan zijn of bij wie ouders hebben aangegeven dit voor hun kind te onderzoeken.

 • Dit heeft geresulteerd in de bijgaande richtlijn Richtlijn Omzetting indicatie SO in toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SWV PO Midden Holland

03/11/2015|

Website vernieuwd

Passend onderwijs gaat komend schooljaar het tweede jaar in. Hoog tijd voor aanpassing van de website.
De site was op onderdelen inhoudelijk verouderd en bood de bezoekers niet altijd eenvoudige toegang tot de noodzakelijke informatie.
Dat nu is verbeterd. De site is nog niet 100%. Dat zal in augustus en september worden aangevuld.

23/07/2015|

OPP: verplichte registratie in BRON

Per 1 augustus 2015 is de school wettelijk verplicht in de leerlingenadministratie te registreren voor welke periode een leerling een ontwikkelingsperspectief heeft. De inhoud van het ontwikkelingsperspectief hoeft niet te worden geregistreerd. Ook regelt de wet welke leerlingen op een orthopedagogisch didactisch centrum zijn geplaatst. Verder gaan de epilepsiescholen en instellingen voor cluster 1 en 2 registreren welke leerlingen zij buiten hun eigen instelling begeleiden. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs geldt de registratieplicht niet; daar hebben immers alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief.

Meer informatie over de registratie vindt u op de website van DUO.
Bekijk informatie voor het po.
Bekijk informatie voor het vo.
Bekijk het wetsvoorstel registratie ontwikkelingsperspectief en de memorie van toelichting.

22/07/2015|

Plafondregeling EO 2015/2016

Het samenwerkingsverband kent een regeling voor leerlingen met ernstig medische beperkingen. Deze leerlingen zijn over het algemeen gedurende hun gehele periode in het basisonderwijs op speciaal onderwijs aangewezen. Naast deze groep kan in de praktijk ook andere gevallen noodzakelijk zijn waarin de ondersteuningsbehoefte van een leerling een langere looptijd van een TLV, of een hoger bedrag aan extra ondersteuning vraagt. Voor die gevallen is er nu de zogenoemde plafondregeling. Lees meer.

09/07/2015|
MENU