Scholing en ontwikkeling

Versterk jezelf
Je geeft graag het beste onderwijs aan leerlingen, maar weet je hoe je moet omgaan met verschillen tussen leerlingen in je klas? Zeker als de verschillen tussen leerlingen verder uit elkaar liggen, wordt het onderwijs complexer. De invoering van passend onderwijs maakt het dan ook noodzakelijk om te investeren in je verdere ontwikkeling en professionalisering. Het samenwerkingsverband biedt scholingsmogelijkheden om beter te leren omgaan met verschillen in de klas.

Leiderschap maakt het verschil
Ook schoolbreed is het essentieel om een heldere visie te formuleren over het omgaan met verschillen. Teamscholing en verdere ontwikkeling van individuele leraren kunnen je helpen om nog beter om te gaan met verschillen. Hiervoor zijn scholing, coaching, intervisie en collegiale consultatie belangrijke hulpmiddelen. Ook tijd en ruimte voor gesprekken over differentiatie kunnen daaraan bijdragen.

Verdere ontwikkeling en bijscholing
Schoolbesturen kunnen investeren in jouw scholing via de prestatiebox. Ze kunnen zelf bepalen hoe ze het geld inzetten. Je hebt hierin inspraak, onder meer via het schoolondersteuningsprofiel.

Lerarenbeurs voor scholing
Als leraar in het regulier of (voortgezet) speciaal onderwijs kun je ook gebruikmaken van een lerarenbeurs voor verdere scholing. Je kunt deze beurs gebruiken voor een bachelor- of masteropleiding.

Toekomstige leraren voorbereiden op passend onderwijs
Ook de lerarenopleidingen bereiden nieuwe leerkrachten voor op passend onderwijs. Op de korte termijn maken de opleidingen afspraken over kwaliteitsverbetering waarbij ook de scholen worden betrokken. En in 2016 zijn de kennisbases ingevoerd in de lerarenopleidingen. Kennisbases zijn systematische beschrijvingen van wat startbekwame leraren moeten weten. Hierdoor hebben nieuwe instromende docenten van meet af aan meer expertise om met leerlingen om te gaan die extra ondersteuning nodig hebben.

Versterk jezelf
Je geeft graag het beste onderwijs aan leerlingen, maar weet je hoe je moet omgaan met verschillen tussen leerlingen in je klas? Zeker als de verschillen tussen leerlingen verder uit elkaar liggen, wordt het onderwijs complexer. De invoering van passend onderwijs maakt het dan ook noodzakelijk om te investeren in je verdere ontwikkeling en professionalisering. Jouw schoolbestuur biedt scholingsmogelijkheden om beter te leren omgaan met verschillen in de klas. Het SWV heeft geen directe rol in scholing en ontwikkeling..

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief