827 A4659

Vacature Controller 0,6 fte/drie dagen per week

De samenwerkingsverbanden PO Midden-Holland en VO/VSO Midden-Holland Rijnstreek zoeken een ervaren controller voor 0,6 fte / drie dagen per week.

De controller is een financieel-economisch deskundige die de beide directeur - bestuurders adviseert en ondersteunt bij het besturen van de financiële, bedrijfs- en beheersmatige processen binnen de beide samenwerkingsverbanden.

De controller draagt zorg voor de (meerjaren)begroting en de jaarrekening, de planning & control cyclus en onderhoudt de eigen beroepsdeskundigheid.

De werkzaamheden worden verricht op het stafbureau van de beide samenwerkingsverbanden.

Informatie kan worden verkregen bij Barend Verkerk (b.verkerk@swv-vo-mhr.nl, 0182-69 97 65) en/of Dick Rasenberg (d.rasenberg@swv-po-mh.nl, 0651 98 88 17).

Context

De werkzaamheden worden verricht voor de Vereniging Samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland en Rijnstreek (hierna: het SWV).

Het SWV wordt geleid door een directeur – bestuurder. Het toezicht is belegd bij de Algemene Vergadering van de aangesloten (twaalf) schoolbesturen. De vergadering wordt geleid door een onafhankelijk (technisch) voorzitter.

Het SWV heeft een stafbureau. Naast de directeur – bestuurder zijn in het stafbureau werkzaam een controller, een beleidsmedewerker/adjunct-directeur, twee secretariaatsmedewerksters en vijf orthopedagogen/onderwijsspecialisten. Op de werknemers is de cao VO van toepassing.

Het SWV werkt nauw samen met de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland. Enkele medewerkers van het stafbureau van het SWV verrichten op basis van detachering werkzaamheden voor dit samenwerkingsverband.

De controller is een financieel-economisch deskundige die de directeur - bestuurder en de Algemene Vergadering adviseert en ondersteunt bij het besturen van de financiële, bedrijfs- en beheersmatige processen binnen het SWV.

De controller verricht vergelijkbare werkzaamheden bij het samenwerkingsverband Primair Onderwijs, op basis van detachering.

De controller draagt zorg voor de (meerjaren)begroting en de jaarrekening, de uitvoering van de planning & control cyclus.

Werkzaamheden

1. (Meerjaren)begroting en jaarrekening

 • Stelt de (meerjaren)begroting van het samenwerkingsverband op;
 • Analyseert gegevens uit begrotingen van voorgaande jaren, analyseert de consequenties van nieuw beleid en (voorgenomen) wijzigingen in bestaand beleid en stelt een beleidsnota met financiële beslispunten op;
 • Beoordeelt projectbegrotingen en toetst vanuit financiële invalshoek de doelmatigheid van het beleid dat ten grondslag ligt aan deze begrotingen;
 • Brengt de formatie in kaart ten behoeve van de begroting van het samenwerkingsverband;
 • Bewaakt de financiële doelstellingen uit de meerjarenbegroting en vertaalt deze naar korte termijn planning;
 • Draagt periodiek zorg voor het opstellen van (financiële) managementrapportages voor belanghebbenden;
 • Stelt tussentijdse financiële rapportages rekent beleidsalternatieven door op financiële consequenties;
 • Bewaakt de begrotingsuitvoering, beoordeelt rechtmatige en doelmatige besteding van budgetten en naleving van de randvoorwaarden;
 • Beoordeelt tijdens het lopende begrotingsjaar voorgenomen beleidswijzigingen op budgettaire consequenties voor de betreffende begroting en meerjarenplannen, analyseert de bedrijfseconomische en financiële doelmatigheid en doet voorstellen ter verbetering;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur - bestuurder en in voorkomende gevallen de Algemene Vergadering inzake de uitvoering van het financiële beleid van de organisatie;
 • Ondersteunt de directeur - bestuurder in contacten met lokale overheden en derden bedrijven en instellingen;
 • Doet voorstellen ten aanzien van financieringen, investeringen en overig financieel beheer;
 • Draagt, in samenspraak met het AK, zorg voor het opstellen van de jaarrekening en het financieel deel van het jaarverslag
 • Draagt in samenwerking met het Administratiekantoor zorg voor de interne en externe verantwoording van incidentele inkomsten en subsidies;
 • Is eerste aanspreekpunt voor de accountant en andere externe betrokkenen.

2. Planning & control cyclus

 • Draagt, in nauwe samenwerking met de directeur – bestuurder en het administratiekantoor zorg voor het ontwikkelen, uitvoeren en onderhouden van de planning & control cyclus binnen de organisatie;
 • Draagt in samenwerking met de directeur – bestuurder zorg voor het opstellen en uitvoeren van het jaarplan;
 • Verzamelt, analyseert en bewerkt hiertoe (financiële) informatie en rapporteert hierover aan de directeur - bestuurder;
 • Stelt (onderdelen van) verantwoordingsverslagen, rapporten en prognoses op over de begrotingscyclus;
 • Bewaakt de administratieve organisatie en doet voorstellen aan de directeur-bestuurder ter verbetering;
 • Levert financiële managementinformatie in de vorm van verantwoordingsverslagen, rapporten en prognoses over de begrotingscyclus binnen het samenwerkingsverband;
 • Maakt jaarlijks een cijfermatige analyse van de leerlingenstromen, relevant voor het beleid van het samenwerkingsverband en de (meerjaren-)begroting.

3. Professionalisering

 • Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;
 • Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;
 • Bestudeert relevante informatie.

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Beslist bij/over: de controller draagt zorg voor het opstellen van de (meerjaren)begroting en de jaarrekening, het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur - bestuurder inzake de uitvoering van het financiële beleid van de organisatie, het opstellen en uitvoeren van het jaarplan, het op peil houden van de eigen beroepsvaardigheden.
 • Kader: de door het bestuur geformuleerde en vastgestelde strategische beleidskaders, de financiële beleidslijnen van de organisatie, comptabiliteitsvoorschriften en andere financiële wet- en regelgeving.
 • Verantwoording: aan de directeur - bestuurder over de bruikbaarheid van de (meerjaren)begroting en de jaarrekening, de (organisatie van de) planning & control cyclus en de eigen professionalisering.

Kennis en vaardigheden

 • Brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen;
 • Gespecialiseerde kennis en inzicht in het begrotingsproces binnen het funderend primair onderwijs (PO en VO);
 • Gedegen kennis van administratieve processen;
 • Goede ICT -kennis en ervaring in relatie tot financieel administratieve systemen en applicaties;
 • Inzicht in taak, inrichting en werkwijze van de organisatie en de financieel-economische en bestuurlijke context en consequenties daarvan, alsmede de vaardigheid om het begrotingsproces binnen de organisatie daarop af te stemmen;
 • Vaardig in het opstellen en uitleggen van beleidsadviezen;
 • Vaardig in het analyseren van (financiële) gegevens;
 • Communicatieve vaardigheden.

Contacten

 • Brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen;
 • Gespecialiseerde kennis en inzicht in het begrotingsproces binnen het funderend primair onderwijs (PO en VO);
 • Gedegen kennis van administratieve processen;
 • Goede ICT -kennis en ervaring in relatie tot financieel administratieve systemen en applicaties;
 • Inzicht in taak, inrichting en werkwijze van de organisatie en de financieel-economische en bestuurlijke context en consequenties daarvan, alsmede de vaardigheid om het begrotingsproces binnen de organisatie daarop af te stemmen;
 • Vaardig in het opstellen en uitleggen van beleidsadviezen;
 • Vaardig in het analyseren van (financiële) gegevens;
 • Communicatieve vaardigheden.