827 A4659

Vacature 1e deskundige 0,6 fte

Context

Als 1e deskundige werk je bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland (hierna: het SWV). Het werkterrein van het SWV omvat de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, (een deel van) Zuidplas en (een deel van) Alphen aan den Rijn (kern Boskoop).

Bij het SWV zijn 19 schoolbesturen aangesloten. Deze besturen hebben in totaal 91 basisscholen, aangevuld met speciale onderwijsvoorzieningen van 5 speciaal onderwijsbesturen. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor ongeveer 17.600 leerlingen.

Het SWV is een stichting. De leiding is in handen van een directeur-bestuurder. Alle aangesloten schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in het (toezichthoudend) algemeen bestuur.

Bij het SWV zijn, naast de coördinator en het team van 1e deskundigen, ook werkzaam een beleidsadviseur, een medewerker beheer en control en een management assistente.

De functie

De 1e deskundige is een onafhankelijk orthopedagoog of psycholoog, die op verzoek van de school advies uitbrengt over wat het kind nodig heeft, rekening houdend met het ontwikkelingsperspectief (OPP) en de context voor het kind, met betrekking tot:

 • het gebruik van een observatie- of time-out-plaats;
 • het gebruik van een hybride onderwijsvorm;
 • op verzoek van de school: andere specifiek leerlinggebonden ondersteuning;
 • het al dan niet aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring sbo of so.

Om de gewenste onafhankelijkheid in de deskundigenadvisering te waarborgen is – mede voort- komend uit jurisprudentie op dit punt – in het ondersteuningsplan vastgelegd dat de deskundigen worden ondergebracht in een team van deskundigen, die zo autonoom als mogelijk opereert.

Mede om piekbelasting te voorkomen bestaat het team uit ten minste drie 1e deskundigen. De 1e deskundigen worden aangestuurd door een coördinator.

Het deskundigenadvies

De primaire taak van de 1e deskundige is het opstellen van het deskundigenadvies. Voor het opstellen hiervan worden een aantal stappen doorlopen:

Lezen dossier

 • Om tot een deskundigenadvies te komen, wordt het dossier (groeidocument) geheel doorgenomen: lezen, herlezen, begrijpen, doorvragen, nadere info bij betrokkenen opvragen.
 • Er wordt vanuit gegaan dat het in nagenoeg alle gevallen gaat om een nieuwe leerling die nog

  niet bekend is bij de 1e deskundige. Dit kan betekenen dat vaak aanvullende informatie moet worden opgevraagd, ook in relatie tot de thuissituatie, de vraag of er al een schakelfunctionaris betrokken is etc. Het is niet de bedoeling dat de 1e deskundigen zelf de vragen oppakt, maar deze teruglegt bij de school.

Bijwonen leerlingbespreking(en) / SOT

 • Door als 1e deskundige (minimaal) één gesprek in het ondersteuningsteam van de school te voeren, wordt bereikt dat de deskundige niet alleen achteraf een advies geeft – terwijl alle betrokkenen op dat moment al ‘in de verwijzingstand’ staan – maar zinvol in het traject kan adviseren. Daarmee ontstaat ook meer tegenkracht.
 • Wanneer bij de school het vermoeden bestaat dat verwijzing naar gespecialiseerd onderwijs, een observatie- of time-out-plaats e.d. overwogen moet worden, dan kan een 1e deskundige worden gevraagd het gesprek over de leerling mee te voeren.
 • De 1e deskundige neemt in een onafhankelijke rol, dus los van de school, aan het gesprek / de gesprekken deel en kan vandaaruit kritische vragen stellen. De 1e deskundige maakt dus geen deel uit van de school en kijkt met een onafhankelijke blik naar de casus.
 • Door het voeren van het gesprek samen met de school en de ouders kan veel winst worden behaald. De ouders zijn deelgenoot aan het gesprek en worden in de advisering meegenomen.
 • Voor leerlingen die rechtstreeks instromen vanuit een peuterspeelzaal, MKD e.d. geldt de lijn dat te allen tijde de aanvragende school, in casu de sbo- of so-school, de leerlingbespreking organiseert en de 1e deskundige daarvoor uitnodigt.

Vergelijken en samenvatten
De informatie wordt vervolgens door de deskundige vergeleken en samengevat.

Analyseren
In deze fase wordt gekomen tot de feitelijke analyse om een samenhangend beeld te krijgen van alle, vaak versnipperd aanwezige, informatie vanuit de dossiers en de gevoerde gesprekken. Dit leidt tot een verklarend (of integratief) beeld: wat zijn belemmerende en stimulerende factoren? Wat is er al gedaan? Overstijgt de ondersteuningsvraag de basisvoorziening en zo ja waarom?

Formuleren deskundigenadvies
Het schrijven van het feitelijke deskundigenadvies, volgend uit het verklarend beeld.

Functievereisten

Voor het vervullen van de functie gelden de volgende functievereisten:

 • Afgeronde WO –studie orthopedagogiek of kinderpsychologie
 • Relevante werkervaring in onderwijs en/of jeugdzorg
 • Uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden

Om de onafhankelijkheid te garanderen kan de eerste deskundige geen werkzaamheden verrichten bij een van de scholen / schoolbesturen die ressorteren onder het SWV.

Wij bieden

 • Een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving
 • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, op grond van de cao PO
 • Bezoldiging in salarisschaal 11 voor onderwijsondersteunend personeel
 • Een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd

Procedure

Sollicitaties kunnen worden gericht aan Peter Lambregts, via p.lambregts@swv-po-mh.nl.

Voor informatie over de vacature kan contact worden gezocht met Eugène Diederiks, coördinator team eerste deskundigen, via e.diederiks@swv-po-mh.nl / 0623 64 14 17 of Dick Rasenberg, directeur-bestuurder, via d.rasenberg@swv-po-mh.nl / 0651 98 88 17.