827 A4687

OPR

Ondersteuningsplanraad

Ouders en personeelsleden van de scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen zich voor de ondersteuningsplanraad verkiesbaar stellen. De leden van de ondersteuningsplanraad bestaan voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders. De OPR van het samenwerkingsverband Midden-Holland bestaat uit twaalf leden.

De OPR heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband minimaal eens per vier jaar opstelt. De directeur-bestuurder en de OPR bespreken minimaal twee maal per jaar de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband.