Welke ondersteuning biedt een basisschool en wat gebeurt er als extra ondersteuning nodig is?

Veel kinderen hebben, in meer of mindere mate, extra ondersteuning nodig op school. Het ene kind heeft een aangepaste tafel nodig, de ander boeken met extra grote letters en een derde gerichte training in een klein groepje. Hoe weet u welke ondersteuning een school kan bieden?

De meeste leerlingen doorlopen probleemloos en met goede resultaten de basisschool. Voor sommige kinderen is op school meer hulp nodig: bijvoorbeeld om zich goed te concentreren, of om de rekenles te begrijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de leraar en de school om de leerlingen die dat nodig hebben in de klas of buiten de klas extra aandacht en begeleiding te geven. Dit noemen we de basisondersteuning. Voor enkele kinderen biedt deze basisondersteuning in de klas of op school nog niet genoeg. Zij hebben bijvoorbeeld specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren of gedrag. Voor hen moeten dan ook speciale maatregelen worden getroffen om passende ondersteuning te realiseren. In overleg met ouders wordt dan bekeken welk (tijdelijk) onderwijsarrangement het beste is. Dit noemen we extra ondersteuning. In eerste instantie wordt gewerkt met extra ondersteuning in de groep en op de basisschool. Wanneer dat niet voldoende blijkt, kan in overleg tussen school en ouders worden besloten dat een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs een meer passende plek is.

      1. Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband kan bieden aan leerlingen die iets meer ondersteuning nodig hebben. De basisondersteuning is dus voor alle scholen hetzelfde.
      2. Daarnaast kunnen scholen extra ondersteuning bieden, bijvoorbeeld op het gebied van leren of gedrag. Dit kan verschillen per school. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat de school doet aan basisondersteuning en welke extra ondersteuning de school biedt en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Wanneer er extra ondersteuning nodig is die de school zelf niet biedt, kan een beroep gedaan worden op specialisten van andere scholen of van het samenwerkingsverband. De intern begeleider is degene die dit regelt voor uw kind op school. Het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven in de schoolgids van elke school. U kunt dit opvragen bij de school van uw kind.

Wat gebeurt er als extra ondersteuning nodig is?

Wanneer extra ondersteuning voor uw kind nodig is, wordt binnen passend onderwijs bekeken wat nodig is om op maat ondersteuning te kunnen bieden. Bij het vormgeven van een passend arrangement is een aantal partijen betrokken.

De intern begeleider regelt de basisondersteuning voor uw kind op school. Als de behoeften van uw kind de basisondersteuning van de school overstijgen, kan de school een beroep doen op extra ondersteuning. Wanneer een dergelijk traject wordt ingezet, wordt u daar altijd bij betrokken. Binnen de school wordt gewerkt met een ondersteuningsteam. Dat team wordt per situatie specifiek samengesteld met inschakeling van de benodigde experts van het samenwerkingsverband, waaronder een onderwijsspecialist en soms ook een gezinsspecialist. Scholen kunnen snel contact maken met deze specialisten en de specialisten komen vervolgens snel in actie. Het kan voorkomen dat ondanks ingezette ondersteuning ouders en/of school zich in toenemende mate zorgen maken of de leerling nog wel voldoende passend onderwijs kan worden (blijven) geboden op de reguliere basisschool. School en ouders kunnen in overleg met het ondersteuningsteam besluiten dat een overstap naar het speciaal (basis-) onderwijs beter passend is.

De procedure om extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring tot het SBO/SO aan te vragen staat in het Ondersteuningsplan. Zie ook op deze website onder “Naar het SBO of het SO?” en onder “Onder Cie TLV/Eo”.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief