Over ons

Onze visie
Elk kind dient het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die het nodig heeft om zich optimaal en ononderbroken te kunnen ontwikkelen. Dit wordt in de eerste plaats geleverd door vakbekwame leerkrachten, die ook zichzelf voortdurend blijven ontwikkelen. Passende ondersteuning bieden kan een leerkracht echter niet alleen. Daarvoor is verbinding nodig met een samenwerkend team, met specialisten binnen het samenwerkingsverband en met ouders en jeugdzorg. Samen staan we sterk. In contact met elkaar zijn we transparant en duidelijk en durven we ons kwetsbaar op te stellen. We hebben het lef om kindgericht en daadkrachtig te arrangeren.

De samenwerkende schoolbesturen willen ondersteuning bieden die:

  • gebaseerd is op wat een leerling nodig heeft en vakkundig aansluit op wat hij al kan;
  • daadkrachtig de problemen bij leerlingen voorkomt of zo snel mogelijk oplost;
  • gebruik maakt van wat samenwerkingspartners, ketenpartners en andere sectoren bieden;
  • transparant en duidelijk is voor alle betrokkenen.

Uitgangspunt binnen SWV PO Midden Holland is: thuisnabij passend onderwijs, met expertise inzet vanuit het SWV. Dat betekent ondermeer:

  • Schoolondersteuningsprofielen, waarin de basiskwaliteit en basisondersteuning tenminste moeten voldoen aan de binnen het samenwerkingsverband gestelde normen en criteria;
  • Professionalisering van personeel tot tenminste het niveau van de basisondersteuning, met daarbij speciaal aandacht voor vroegsignalering en handelingsgericht werken;
  • Ontwikkelingsperspectief opstellen samen met de ouders voor elke leerling met extra ondersteuningsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief