827 A4738

Deskundigenadvies

Rol en inzet 1e deskundigen

Sinds 1 januari 2019 werkt het samenwerkingsverband PO Midden-Holland, ter versterking van de rol en de (onafhankelijke) positie van de 1e deskundige, met een team van 1e deskundigen, die vanuit enkele schoolbesturen voor deze taak worden gedetacheerd bij het samenwerkingsverband.

Rol en inzet 1e deskundigen

Conform bijlage 1 van het ondersteuningsplan brengt de 1e deskundige, als orthopedagoog of psycholoog, op verzoek van de school advies uit over wat het kind nodig heeft, rekening houdend met het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor het kind, met betrekking tot:

  • het al dan niet aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring sbo of so
  • het gebruik van een observatie- of time-out-plaats
  • gebruik hybride onderwijsvorm (combinatie met een anders school of met jeugdhulp)

Voor deze situaties is deskundigenadvies verplicht, waarbij tevens geldt dat het verrichten van onderzoek te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de school blijft vallen.

In de regel zal de 1e deskundige – vanuit haar/zijn onafhankelijke positie – één, maximaal twee besprekingen per leerling / dossier bijwonen, al dan niet gekoppeld aan een schoolondersteuningsteam (SOT). Om de onafhankelijke advisering te waarborgen, in lijn met geldende jurisprudentie op dat punt, zal steeds een 1e deskundige worden ingezet die niet in dienst is van het schoolbestuur van de school waarop de casus betrekking heeft.

De advisering door de 2e deskundige en de betrokkenheid van de functionaris van het lokaal team

Het inschakelen van de 2e deskundige voor het uit te brengen 2e deskundigenadvies, dat zich richt op de specifieke ondersteuningsvraag van het kind (fysiek, lichamelijk of gedrag op school of thuis), blijft vooralsnog een verantwoordelijkheid van de scholen / schoolbesturen. Van belang daarbij is om de keuze voor de 2e deskundige goed te laten aansluiten bij de ondersteuningsvraag van de leerling. Vanuit oogpunt van onafhankelijke kan de rol van de 2e deskundige niet worden genomen door iemand die aan die betreffende school verbonden is.

Wanneer er naast een ondersteuningsvraag van een leerling ook zorgen zijn over zijn/haar ontwikkeling in de thuissituatie, is het tevens van belang tijdig de verbinding te leggen met het lokaal team, via de betreffende functionaris, die een tandem vormt met de intern begeleider.

Aanvraagformulier 1e deskundigenadvies

Aanvraag 1e deskundigenadvies v4 (39,97 KB)