827 A4738

Deskundigenadvies

Rol en inzet 1e deskundigen

Sinds 1 januari 2019 werkt het samenwerkingsverband PO Midden-Holland, ter versterking van de rol en de (onafhankelijke) positie van de 1e deskundige, met een team van 1e deskundigen, die vanuit enkele schoolbesturen voor deze taak worden gedetacheerd bij het samenwerkingsverband.

Rol en inzet 1e deskundigen

Conform bijlage 1 van het ondersteuningsplan brengt de 1e deskundige, als orthopedagoog of psycholoog, op verzoek van de school advies uit over wat het kind nodig heeft, rekening houdend met het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor het kind, met betrekking tot:

  • het al dan niet aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) sbo of so*;
  • het gebruik van een observatie- of time-out-plaats;
  • gebruik hybride onderwijsvorm (combinatie met een anders school of met jeugdhulp);
  • op verzoek van de school: andere specifieke leerlinggebonden ondersteuning.

*voor deze situatie is een deskundigenadvies verplicht, waarbij tevens geldt dat het verrichten van onderzoek te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de school blijft gelden.

In de regel kan, indien gewenst, de 1e deskundige – vanuit haar/zijn onafhankelijke positie – één, maximaal twee besprekingen per leerling/dossier bijwonen, al dan niet gekoppeld aan een schoolondersteuningsteam (SOT).

De 1e deskundige heeft in principe 6 weken na toewijzing van het dossier de tijd om tot een advies te komen.

Aanvraag 1e deskundigenadvies

Binnen het SWV lopen alle aanvragen via Kindkans. Bij elke aanvraag dient in ieder geval een OPP en een aanmeldingsformulier 1e deskundige, wat door ouders is ondertekend, meegezonden te worden.

Rol en inzet 2e deskundigen (nog niet operationeel)

In het ondersteuningsplan 2022-2026 van het samenwerkingsverband PO Midden-Holland is vastgelegd dat, volgend uit de afspraken met de regiogemeenten, scholen hun vaste contactpersoon van het lokaal team (of vergelijkbare benamingen) moeten inzetten als 2e onafhankelijke deskundige. Dit is onderdeel van het integraal arrangeren: gezamenlijk met ouders, school en gemeente (en andere betrokkenen) een plan maken, bedenken en uitvoeren.

De contactpersoon van het lokaal team denkt mee en geeft advies over de benodigde ondersteuning op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en/of gedrag. Een 2e deskundige geeft geen advies over het type onderwijs (SBO of SO), aangezien de expertise en verantwoordelijkheid ten aanzien daarvan bij het onderwijs liggen.

Bij een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voegt de school het 2e deskundigenadvies toe aan de aanvraag in Kindkans.

Aanvraagformulier 1e deskundigenadvies

Aanvraag 1e deskundigenadvies v4 (39,97 KB)

Aanvraagformulier 2e deskundigenadvies

Aanvraagformulier 2e deskundige V2 (35,72 KB)