827 A4738

Voor mijn school

In dit deel van de website wordt toegelicht hoe de zorgplicht van de scholen wettelijk is geregeld. Ook kunnen scholen hier terecht voor informatie over het inzetten van so-expertise, het inwinnen van deskundigenadviezen en het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen sbo en so. Ook vindt u hier een korte toelichting op het werken met Kindkans. Tevens vindt u beknopte informatie over de samenwerking tussen drie SBO scholen en een SO school via de website De Entree. Tenslotte wordt ingegaan op de rol en samenstelling van de ondersteuningsplanraad (OPR).