kapstok

Voor mijn school

In dit deel van de website wordt toegelicht hoe de zorgplicht van de scholen wettelijk is geregeld. Ook kunnen scholen hier terecht voor informatie over het inzetten van so-expertise, het inwinnen van deskundigenadviezen en het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen sbo en so. Ook vindt u hier een korte toelichting op het werken met Kindkans. Tenslotte wordt ingegaan op de rol en samenstelling van de ondersteuningsplanraad (OPR).