827 A4738

TLV aanvragen

De beoordeling van TLV-aanvragen van scholen gebeurt door de commissie TLV van het samenwerkingsverband, waarin twee leden zitting hebben.

Het beoordelingskader beschrijft de bevoegdheid van de TLV-commissie, de eisen die aan TLV-aanvragen en aan de toekenningsbeslissingen worden gesteld, de procedure en de inhoudelijke afwegingen waarop de TLV-commissie haar beslissingen baseert . De bijlage bij het beoordelingskader geeft criteria voor het kunnen bepalen van de soort toelaatbaarheidsverklaring, SBO of SO, alsmede de categoriebepaling SO. Het beoordelingskader en de bijlage geven daarmee de grens / criteria aan vanaf welk moment een basisschool niet meer in staat kan worden geacht zelf de benodigde ondersteuning aan een leerling te geven, al dan niet in een gecombineerd aanbod met een andere school en/of jeugdhulp.

Jaarlijks brengt de commissie een jaarverslag uit.