827 A4677

Privacy statement

Privacyverklaring
Samenwerkingsverband
Primair Onderwijs
Midden Holland

Het samenwerkingsverband en privacy

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland (SWV-PO-MH) heeft de missie om ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te geven. In het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland werken 16 schoolbesturen en zo’n 90 scholen met elkaar samen om bijna 18.000 leerlingen in de basisschoolleeftijd passend onderwijs te bieden. De scholen staan in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, in een deel van Zuidplas en in een deel van Alphen aan den Rijn (de kern Boskoop).

Deze privacyverklaring is afgeleid van ons privacyreglement. Dit reglement is bij ons op te vragen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elk kind heeft recht op onderwijs en ondersteuning op het niveau dat past bij aanleg en mogelijkheden. SWV-PO-MH heeft als doel om binnen haar regio te zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod door samenwerking en kennisdeling van aangesloten scholen. Om dit doel te bereiken worden door de organisatie persoonsgegevens verwerkt.

Soorten van persoonsgegevens

De categorieën van persoonsgegevens zoals deze binnen SWV-PO-MH worden verwerkt worden geregistreerd in een verwerkingsregister. De persoonsgegevens die verwerkt worden door SWV-PO-MH kunnen in twee categorieën beschreven worden, te weten:

a. Onderzoeksgegevens. Bijvoorbeeld psychologisch of psychiatrisch onderzoek, logopedisch onderzoek, verslaglegging hulpverlening.

b. Schoolgegevens. Bijvoorbeeld handelingsplannen (werkhouding en ontwikkeling van een kind), gegevens leerlingvolgsysteem (toets resultaten), groeidocument (digitale tool waarbij een school alle informatie over de leerling bij elkaar zet), gespreksverslagen school, toestemmingsformulier ouders.

Grondslag voor de gegevensverwerking

Voor persoonsgegevens die wij verwerken dient een geldige grondslag te zijn. Voor onderstaande drie taken mogen samenwerkingsverbanden en aangesloten scholen/schoolbesturen zonder toestemming van ouders persoonsgegevens uitwisselen:

Het toelaatbaar verklaren van leerlingen tot (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs;

Het geven van adviezen aan de aangesloten scholen over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen;

Het toekenning van middelen voor extra ondersteuning en -voorzieningen aan scholen, ten behoeve van de ondersteuning van leerlingen.

Ouders worden wel geïnformeerd over het feit dat dit gebeurt. Ouders hebben het recht om gegevens in te zien of te corrigeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@swv-po-mh.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze deze link.

Hoe lang wij gegevens bewaren

SWV-PO-MH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De persoonsgegevens die door het samenwerkingsverband worden verwerkt zijn beveiligd opgeslagen. De toegang tot de persoonsgegevens is ingericht op een need to know principe.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Contact

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog steeds vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, of wenst u gebruik te maken van uw privacy rechten, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland via info@swv-po-mh.nl. U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@swv-po-mh.nl.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland
Bachstraat 3
2807 HZ Gouda

Laatst bijgewerkt op 21-10-2020