MG 9905

Beleid samenwerkingsverband

Missie

De bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen, de betrokken gemeenten en zorgpartners werken samen om voor alle kinderen binnen het regulier en speciaal (basis)onderwijs in Midden-Holland passend onderwijs, jeugdhulp en zorg te organiseren, zodat zij zich naar vermogen kunnen ontwikkelen.

Visie

De samenwerkende schoolbesturen blijven werken aan een sterke basisvoorziening binnen de basisscholen. De samenwerkende schoolbesturen, hun gemeenten en zorgpartners willen ondersteuning bieden die:

  • gebaseerd is op wat een leerling nodig heeft met als uitgangspunt ‘wat het kind al kan’;
  • in een zo vroeg mogelijk stadium, op een zo licht mogelijke wijze en bij voorkeur in de eigen leefomgeving wordt aangeboden;
  • gebruik maakt van wat samenwerkingspartners, ketenpartners en andere sectoren bieden;
  • transparant en duidelijk voor alle betrokkenen is georganiseerd.

Het samenwerkingsverband van schoolbesturen stelt zichzelf bindende kaders voor de ondersteuning en maakt concrete afspraken over de route en de basisvoorziening.

Uitgangspunten

Volgend uit de missie en visie van het samenwerkingsverband is een aantal uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd, die in het ondersteuningsplan en de bijlagen bij het plan nader zijn uitgewerkt.