MG 9905

Bestuur en organisatie

Bestuur

Het samenwerkingsverband PO Midden-Holland kent de stichtingsvorm.

Het Samenwerkingsverband kent een bestuur, dat bestaat uit een algemeen bestuur (niet uitvoerend) en een dagelijks bestuur (uitvoerend).

Het algemeen bestuur is intern het toezichthoudend orgaan ten aanzien van het dagelijks bestuur en bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen. Het dagelijks bestuur bestaat uit één lid, de directeur-bestuurder.

Stafbureau

Het bureau van het samenwerkingsverband is gevestigd aan de Bachstraat 3 te Gouda.

Naast de directeur-bestuurder kent het samenwerkingsverband een secretariaat welke bestaat uit 2 managementassistenten in duo-functie, een beleidsadviseur, een functionaris beheer & control en een 1e deskundigen team.

Organen

Naast de directeur-bestuurder en zijn stafbureau zijn de volgende organen te onderscheiden:

 • De ondersteuningsplanraad (OPR)
  
De OPR heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband minimaal eens per vier jaar opstelt. De directeur-bestuurder en de OPR bespreken minimaal twee maal per jaar de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband. De OPR bestaat wettelijk voor de ene helft uit leden van het personeel en voor de andere helft uit ouders. De OPR van het samenwerkingsverband Midden-Holland bestaat uit twaalf leden.

 • Het team van 1e deskundigen
  Sinds 1 januari 2019 werkt het samenwerkingsverband – ter versterking van de rol en de (onafhankelijke) positie van de 1e deskundige – met een team van 1e deskundigen. Dit zijn orthopedagogen en psychologen die vanuit enkele schoolbesturen voor deze taak zijn gedetacheerd bij het samenwerkingsverband. De 1e deskundige brengt op verzoek van de school advies uit over wat het kind nodig heeft, rekening houdend met het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor het kind, met betrekking tot het al dan niet aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring sbo of so, of het gebruik van specifieke voorzieningen, zoals een observatie- of time-out-plaats.
 • De commissie voor de toelaatbaarheidsverklaringen sbo/so
  Het samenwerkingsverband heeft op grond van de Wet op het primair onderwijs onder meer tot taak te beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs (cluster 3 of 4). Het samenwerkingsverband heeft de uitoefening van deze taak opgedragen aan een commissie TLV. De Commissie bestaat uit twee leden, waarvan één voorzitter. De leden van de Commissie zijn niet in dienst van het samenwerkingsverband.

 • De Landelijke Geschillencommissie
  Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie handelt in geschillen tussen ouders en schoolbesturen als het gaat om (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief.