827 A4687

Informatie voor ouders

Ouders als educatief partner

Ouders en school dragen de verantwoordelijkheid om een situatie te scheppen waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ouders zijn daarbij primair verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en de opvoeding van hun kind en scholen zijn verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs. Bij het realiseren van passend onderwijs gaan scholen en ouders als gelijkwaardige partners met elkaar op zoek naar de beste ondersteuning.

Voor ouders is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden en dat er heldere vragen- en klachtenprocedures zijn. Elke school, elk schoolbestuur en het samenwerkingsverband hebben hier een taak. Het zwaartepunt bij de informatieverstrekking ligt bij de scholen en hun besturen via de schoolgidsen, websites en eventueel aanvullende informatiefolders.

Afstemming rondom individuele leerlingen

Het educatief partnerschap gaat over alle ouders. Individuele ouders van kinderen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte worden maximaal betrokken bij het traject van de ondersteuningstoewijzing. Zij worden bovendien geïnformeerd over hun rechten in dat proces.

Ouders worden bij het handelings- en doelgericht werken (handelingsplanning en groepsplanning) in algemene zin betrokken bij de leeractiviteiten van hun kind. Zodra aanvullende ondersteuning voor een kind nodig is, worden ouders als volwaardige partners, actief en volledig betrokken bij het zoeken naar de meest passende ondersteuning van hun kind. Zij zijn bij de bespreking over hun kind aanwezig. Ouderbetrokkenheid en inspraak krijgt verder vorm samen met de school bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP.

Als samenwerking niet verloopt zoals gewenst

Tussen school en ouders kan er verschil van inzicht zijn over de aard en de opzet van de gewenste ondersteuning. Een eerste stap is om zoveel mogelijk met elkaar in gesprek te blijven. Alle scholen hebben een contact- en / of vertrouwenspersoon bij wie u als eerste terecht kunt en ook daarna zijn er nog meerdere manieren om er door middel van gesprek en overleg samen uit te komen, bijvoorbeeld met de hulp van de onderwijsconsulenten.

Voor de afhandeling van bezwaren inzake aanvragen om toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs is het samenwerkingsverband aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring van de Stichting Onderwijsgeschillen.