827 A4738

Zorgplicht

Zorgplicht

Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Bij aanmelding door ouders gaat de zorgplicht, als inspanningsverplichting voor de school waar wordt aangemeld, in.

De school waar een leerling wordt aangemeld hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te plaatsen. Wel moet de school altijd eerst onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kan bieden, met inzet van het ongedeeld ondersteuningsbudget en/of expertise van de begeleiders passend onderwijs (BPO-ers).

Als blijkt dat plaatsing, eventueel in combinatie met een andere school en/of met jeugdhulp, onvoldoende tegemoet komt aan de ondersteuningsvraag van het kind en zijn/haar omgeving, moet de school (het bestuur) een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind kan worden geplaatst.

De school vraagt dan een deskundigenadvies aan bij het team van 1e deskundigen en van een 2e deskundige. Afhankelijk van de uitgebrachte adviezen kan dit resulteren in een aanbod, in combinatie met een andere school en/of jeugdhulp – in dat geval kan de leerling ingeschreven worden/blijven op school – of er kan een TLV sbo of so voor de leerling worden aangevraagd.