TLV/ondersteuning

Aanvragen TLV

Procedure en termijnen

Het samenwerkingsverband PO Midden-Holland werkt met een nieuw beoordelingskader voor aanvragen van toelaatbaarheid tot het SBO of SO vanaf november 2016. Voor een aanvraag voor extra ondersteuning hoeven scholen niet meer bij het samenwerkingsverband te zijn, maar bij het eigen bestuur. Alleen voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) moet de school bij het SWV zijn. Alle afspraken over het aanvragen van een TLV in ons samenwerkingsverband, de beoordeling en de procedure staan beschreven in het beoordelingskader en vindt u hier. In de bijlage bij het beoordelingskader wordt ingegaan op de bepaling van de soort TLV en SO-categorie. De bijlage vindt u hier.
De aangepaste aanvraagformulieren vindt u hier (1e aanvraag) en hier (vervolgaanvraag).

Ten slotte is het aangepaste stroomschema ondersteuningstoewijzing op de website gepubliceerd. Deze vindt u hier.

Hieronder treft u een korte samenvatting van de procedure in drie stappen.

Stap 1: Aanvraag
Het schoolbestuur vraagt namens een school een TLV aan. Binnen een bestuur is dat of een daartoe gemandateerde persoon of de school zelf, afhankelijk van hoe dat binnen het bestuur is afgesproken. Voor de aanvraag wordt naast het dossier het aanvraagformulier gebruikt. Binnen 1 week na het indienen van de aanvraag ontvangt de indiener een bevestiging van ontvangst, met het TLV nummer waarmee de aanvraag geregistreerd staat.

Stap 2: Dossier in behandeling?
Binnen 3 weken ontvangt de indiener een reactie namens de TLV-commissie, waarin staat of de aanvraag aan de eisen voldoet en of deze voldoende informatie bevat voor de TLV-commissie om de aanvraag in behandeling te nemen. Indien niet, dan is er gelegenheid om het dossiers binnen een aangegeven termijn aan te vullen. De behandeling wordt dan opgeschort.

Stap 3: De TLV-beslissing
a. De TLV-commissie neemt binnen 6 weken na indienen van een (volledig) dossier een beslissing over de toelaatbaarheid. De beslissing gaat vergezeld van een verantwoording van het besluit. De commissie deelt de beslissing mee aan de indiener.
b. Bij een positief besluit gaat er een kopie van het besluit naar de indiener (aanvragende school). Tevens gaat een kopie van het besluit naar de ouders/verzorgers.
c. Bij een negatief besluit wordt dit desgewenst in een gesprek met leden van de TLV-commissie toegelicht.
d. Op de brief aan de indiener van de aanvraag en ouders/verzorgers staat bij elke beslissing informatie over hoe er tegen de beslissing bezwaar gemaakt kan worden. Maar het SWV biedt altijd de mogelijkheid aan om bij bezwaar eerst met de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband in gesprek te gaan.

Opmerking:
• In spoedeisende situaties, dit ter beoordeling door de directeur-bestuurder, beslist de commissie zo snel mogelijk binnen de maximale termijn van 6 weken, en met voorrang op de andere aanvragen.

Nadere toelichting per stap

Toelichting bij stap 1: Aanvraag (BINNEN 1 WEEK)
Wanneer het samenwerkingsverband de aanvraag ontvangt, volgt eerst een administratieve toets. Het gaat hier vooral om de vormeisen die in het beoordelingskader zijn genoemd. Is alles in orde, dan wordt het TLV-nummer aangemaakt, dat wordt opgenomen in het bericht van ontvangst. Indien er administratieve gegevens ontbreken en/of niet volledig zijn, ontvangt u uiterlijk één week na ontvangst daarover een bericht van het secretariaat. De aanvraag wordt dan nog niet geregistreerd, er is nog geen TLV-nummer en het dossier kan opnieuw worden ingediend.

Toelichting bij stap 2: Dossier in behandeling? (BINNEN 3 WEKEN)
Bij deze stap bepaalt de TLV-commissie of de informatie die het dossier bevat, toereikend is om tot een beslissing over toekenning of afwijzing te kunnen komen. Binnen 3 weken ontvangt de indiener van de aanvraag een reactie namens de TLV-commissie, waarin staat of de TLV-commissie de aanvraag in behandeling neemt. Neemt de commissie de aanvraag niet in behandeling, dan krijgt de indiener hierover bericht met informatie over hoe de informatie aangevuld kan worden, zodat de commissie de aanvraag wel in behandeling kan nemen. De commissie geeft een termijn aan waarbinnen de indiener gelegenheid heeft het dossier aan te vullen. De behandeling wordt dan opgeschort.

Toelichting bij stap 3: de TLV-beslissing (BINNEN 6 WEKEN)
De TLV-commissie neemt binnen 6 weken na indiening een beslissing op een aanvraag (dus niet meer op vastgestelde data waar scholen en schoolbesturen rekening mee moeten houden). De doorlooptijd van indiening tot beslissing wordt nauwlettend gemonitord, om binnen de geldende termijnen te kunnen blijven. Dit vanwege het grote belang daarvan voor leerlingen, ouders en scholen. Als het de TLV-commissie niet lukt om binnen de 6 weken tot een besluit te komen, dan is er een uitloop mogelijk tot maximaal 10 weken. Als dat het geval is krijgt de indiener (met een kopie naar ouders/verzorgers) daarover bericht, met de reden waarom dit zo is.

Als regel geldt dat aanvragen voorafgaand aan de zomervakantie voor een bepaalde een datum, meestal in mei, ingediend dienen te zijn. Dit is om te voorkomen dat het secretariaat en de leden van de TLV-commissie juist gedurende de zomervakantie aan het werk moeten zijn of dat anders de doorlooptijden vanwege de zomervakantie op gaan lopen. Deze datum wordt elk jaar uiterlijk in februari bekend gemaakt. Van aanvragen die na die datum worden ingediend, kan niet worden gegarandeerd dat daarover voor de zomervakantie kan worden besloten. Voor aanvragen die na de einddatum in behandeling worden genomen, probeert de commissie te beslissen voor de zomer. Als de inschatting is dat het nemen van een beslissing niet voor de zomer mogelijk is, dan wordt het dossier niet in behandeling genomen. De indiener wordt hiervan uiteraard op de hoogte gesteld. Deze kan na de zomervakantie de aanvraag opnieuw indienen. Dossiers blijven niet liggen in de zomervakantie: de behandeling wordt afgesloten, en als nieuwe aanvraag na de zomervakantie weer opgepakt.

Met de sbo en so scholen wordt een planning afgesproken voor het indienen van de TLV-verlengingen.

Vragen/contact
Mocht u vragen hebben over de aanvraag van een TLV dan kunt u terecht bij het secretariaat van de Commissie, commissie-tlv-eo@swv-po-mh.nl.

Bezwaar
Ouders en schoolbestuur kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit van de Commissie over een aanvraag toelaatbaarheidsverklaring daartegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient u in bij het Samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder zal een gesprek over het bezwaar voorstellen. Op elk moment kan de bezwaarde partij het bezwaar indienden bij de landelijke geschillencommissie, waar het SWV bij is aangesloten. Indien dit niets oplevert,

Voor meer informatie zie http://www.onderwijsgeschillen.nl

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief